Διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας

Πιστοποίηση της Γαλλικής ως ξένη γλώσσα

 Διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας  DELF- DALF

Τα Διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας DELF (Diplome d’ Etudes en langue francaise) και  DALF (Diplome approfonti de langue francaise)  είναι διπλώματα γλωσσομάθειας που χορηγεί το Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας. Υπάρχουν 6  διπλώματα :

 DELF A1DELF A2DELF B1 (Μέτρια Γνώση)DELF B2 (Καλή Γνώση), DALF C1 (Πολύ Καλή Γνώση), DALF C2 (Άριστη Γνώση).

Με την απόκτηση του DALF C2 χορηγείται Επάρκεια Διδασκαλίας από το  Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας. Καθένα από τα διπλώματα  είναι ανεξάρτητο του άλλου ωστόσο συστήνεται η σταδιακή απόκτηση κάθε διπλώματος έτσι ώστε ο υποψήφιος  να έχει παρακολουθήσει τα μαθήματα που απαιτούνται και να έχει φτάσει στο αντίστοιχο επίπεδο γνώσεων.

Εξετάσεις για μικρούς μαθητές DELF PRIM

Στις εξέτασεις του DELF PRIM (DELF PRIM A1 , DELF PRIM A2) μπορούν να εγγραφούν όλοι οι υποψήφιοι που φοιτούν στο Δημοτικό και δεν υπερβαίνουν το 12ο έτος της ηλικίας τους .

DELF PRIM A1

Πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9-12 χρονών.

DELF PRIM A2

Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9-12 χρονών.

Δομή και περιεχόμενο των εξετάσεων DELF PRIM

DELF A1

Πιστοποιεί τις στοιχειώδεις γνώσεις της γαλλικής γλώσσας οι οποίες καθιστούν δυνατή την απλή επικοινωνία σε οικείες και καθημερινές καταστάσεις. Μπορούν να το δώσουν οι μαθητές στο τέλος του 2ου έτους σπουδών, αν και το αποφεύγουμε γιατί δεν έχει κάποια αξία, είναι πτυχίο για να μπει ο μαθητής στο πνεύμα των εξετάσεων.

Δομή και περιεχόμενο των εξετάσεων DELF A1

DELF A2

Πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο της γαλλικής γλώσσας μέσω επικοινωνίας με απλούς και συνηθισμένους διαλόγους, που προϋποθέτουν μία απλή συζήτηση σε οικεία και τρέχοντα θέματα. Μαθαίνουν επίσης να γράφουν φιλικά και περιγραφικά γράμματα(60-80 λέξεις). Είναι συνήθως το πτυχίο με το οποίο ξεκινούν οι μαθητές και με καλό διάβασμα, για να μη χάνουμε χρόνο το δίνουμε στο 3ο έτος σπουδών.

Δομή και περιεχόμενο των εξετάσεων DELF A2

DELF B1

Πιστοποιεί το επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας: ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων επικαιρότητας, γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων. Ο μαθητής το δίνει στο 4ο έτος σπουδών.

Δομή και περιεχόμενο των εξετάσεων DELF B1

DELF B2

Πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας και καθιστά δυνατή την ορθή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων. Οι εκθέσεις αφορούν σε επίσημα γράμματα έως 250 λέξεις. Ο μαθητής το δίνει στο 5ο έτος σπουδών.

Δομή και περιεχόμενο των εξετάσεων DELF B2

DΑLF Επίπεδο C1

Εγγυάται την αναγνώριση προχωρημένου επιπέδου της γαλλικής γλώσσας από τους επίσημους οργανισμούς και εταιρείες. Το DΑLF C1 απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές, που επιθυμούν να κάνουν ανώτερες σπουδές στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα στη Γαλλία και πολλές γαλλόφωνες χώρες, από την υποχρεωτική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας.

Δομή και περιεχόμενο των εξετάσεων DALF C1

DΑLF Επίπεδο C2

Πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας χωρίς όμως να έχει τη φιλοδοξία να συγκριθεί με το επίπεδο του Γάλλου ομιλητή. Απαιτεί ακαδημαϊκές ή δημιουργικές εργασίες. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Δομή και περιεχόμενο των εξετάσεων DALF C2

Διπλώματα Γαλλικής Γλώσσας  Sorbonne

Τα διπλώματα  SORBONNE B1 (Μέτρια Γνώση), SORBONNE B2 (Καλή Γνώση), SORBONNE C1 (Πολύ Καλή Γνώση), SORBONNE C2 (Άριστη Γνώση ), SORBONNE C2++ (Ανώτερο της κλίμακας του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και του ΑΣΕΠ) χορηγούνται  από το Πανεπιστήμιο Sorbonne IV του Παρισιού και πιστοποιούν τις γνώσεις των υποψηφίων τόσο σε επίπεδο γλώσσας όσο και σε επίπεδο λογοτεχνίας και πολιτισμού.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | SORBONNE B1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ | SORBONNE B2

Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει ότι ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το επίπεδο DELF B1 και έχει κάνει προετοιμασία ενός έτους προτού παρακαθίσει στις εξετάσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ και ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | SORBONNE C1

Το δίπλωμα αυτό προϋποθέτει γνώσεις Γαλλικής γλώσσας και Γαλλικού πολιτισμού ανάλογες και αντίστοιχες αυτών του Γαλλικού απολυτηρίου.

ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ | SORBONNE C2

Με τομείς επιλογής (Λογοτεχνία, Λογοτεχνία-Ιστορία, Λογοτεχνία-Μετάφραση, Λογοτεχνία– Ευρωπαϊκή ένωση). Παρέχει τη δυνατότητα εισαγωγής σε μία ειδικότητα και αποδεικνύει ότι ο κάτοχος του, δύναται να παρακολουθήσει ανώτερες σπουδές. Παρέχει το δικαίωμα απευθείας εγγραφής στα Γαλλικά Πανεπιστήμια και δικαίωμα εγγραφής στο Sorbonne C2++.

ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | SORBONNE C2++

Προϋποθέτει κατοχή απολυτηρίου ή Γαλλικού baccalaureat ή κάποιου ισότιμου τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και του Sorbonne C2. Κάθε εξεταζόμενος, πέραν της καλής χρήσης της Γαλλικής γλώσσας αποκτά τεχνική και μεθόδους εργασίας όπως αυτές του 1ου και 2ου επιπέδου α’ έτους Γαλλικής Λογοτεχνίας (LMD). Ο κάτοχος έπειτα από αίτησή του, αποκτά ισοτιμία επιπέδου 1 και 2 της Γαλλικής Φιλολογίας του εν λόγω Πανεπιστημίου.

Αναλυτική παρουσίαση των εξετάσεων SORBONNE

TCF (Test de connaissance du français)

Αν κάποιος σπουδαστής δεν έχει αποκτήσει κάποιο πτυχίο και θέλει να δει σε ποιο επίπεδο εντάσσεται τότε μπορεί να παρουσιαστεί στο TCF. Οι εξετάσεις ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών με θέματα φιλικά προς τον εξεταζόμενο. Το Test de connaissance du français (TCF) είναι πιστοποιητικό που απευθύνεται σε κοινό το οποίο επιθυμεί να αξιολογήσει το επίπεδο των γνώσεών του στη γαλλική για λόγους προσωπικούς, επαγγελματικούς ή σπουδών.

Δομή και περιεχόμενο του Test de connaissance du français (TCF)

Ο παρακάτω πίνακας έχει σκοπό την συνοπτική παρουσίαση των διπλωμάτων DELF- DALF -SORBONNE που προσφέρονται στην γαλλική γλώσσα και τη διαβάθμισή τους με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς στον τομέα των Γλωσσών.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Σχετικό link :http://www.ifa.gr/el/