Διπλώματα Γερμανικής Γλώσσας

 Η καλή γνώση της γερμανική γλώσσας εκτιμάται σε όλο τον κόσμο. Η γνώση όμως αυτή θεωρείται πιο έγκυρη αν τεκμηριώνεται με κάποιο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.

Τα Διπλώματα Γερμανικής Γλώσσας του Goethe-Institut αποδεικνύουν με σαφήνεια τις γλωσσικές ικανότητες και το επίπεδο γνώσεων του κατόχου τους. Επιπλέον αναγνωρίζονται διεθνώς, έχουν υψηλό κύρος και καλύπτουν όλα τα επίπεδα και τις δεξιότητες του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Τα πιστοποιητικά μας επιτρέπουν την εισαγωγή σε Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας και προσφέρουν περισσότερες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη.

Τα πιστοποιητικά γλωσσομάθειας του Goethe-Institut εγγυώνται την ποιότητα!

Το Goethe-Institut Athen διενεργεί τις ακόλουθες εξετάσεις Γερμανικών:

Εξετάσεις Γερμανικών για παιδιά και εφήβους:
  • Goethe-Zertifikat A1: Fit in Deutsch 1
  • Goethe-Zertifikat A2: Fit in Deutsch (Jugendliche)
  • Goethe-Zertifikat B1 (Jugendversion)

Για να δείτε την Δομή και το Περιεχόμενο των Εξετάσεων παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο:
ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Εξετάσεις Γερμανικών για ενήλικες και εφήβους:
  • Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1
  • Goethe-Zertifikat A2
  • Goethe-Zertifikat B1
  • Goethe-Zertifikat B2
  • Goethe-Zertifikat C1
  • Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
  • TestDaF

Η εξέταση TestDaF είναι μια γλωσσική εξέταση σε προχωρημένο επίπεδο. Στην κλίμακα των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες περιλαμβάνει τα επίπεδα από Β2 έως Γ1 και αναγνωρίζεται από όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Γερμανίας ως αποδεικτικό γλωσσομάθειας που επιτρέπει την εισαγωγή σε αυτά. Δεν απαιτούνται ειδικές γνώσεις.

Για να δείτε την Δομή και το Περιεχόμενο των Εξετάσεων παρακαλώ ανοίξτε το παρακάτω αρχείο:
ΔΟΜΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥΣ

Τα επίπεδα γλωσσομάθειας που πιστοποιούνται με τις εξετάσεις του Goethe-Institut προσδιορίσθηκαν με βάση την κλίμακα επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (GER): από Α1 για αρχάριους μέχρι Γ2 για το ανώτατο γλωσσικό επίπεδο.

Επίπεδο GER* Ενήλικες & έφηβοι Νέοι  Σπουδές
A1 SD1 Fit 1
A2 SD2 Fit 2
B1 B1 B1
B2 B2 TestDaF
C1 C1 TestDaF
C2 C2: GDS C2: GDS

Για ημερομηνίες εξετάσεων, δηλώσεις συμμετοχής και εξέταστρα ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο.

Σχετικό link :https://www.goethe.de/ins/gr/el/ath/lrn/prf.html