Διπλώματα Ιταλικής Γλώσσας

Πιστοποίηση της ιταλικής ως ξένης γλώσσας

 Οι πιστοποιήσεις ιταλικής γλώσσας είναι τίτλοι που βεβαιώνουν το βαθμό επικοινωνιακής επάρκειας στα ιταλικά ως ξένης γλώσσας.
Απευθύνεται σε όλους τους ξένους πολίτες, τους Ιταλούς που διαμένουν στο εξωτερικό (απόγονοι Ιταλών μεταναστών) και τους ξένους μετανάστες στην Ιταλία.

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις δεν απαιτείται συγκεκριμένος τίτλος σπουδών.

 

Ο παρακάτω πίνακας σας παρουσιάζει συγκεντρωτικά τα Διπλώματα Ιταλικής Γλώσσας.

Επίπεδο

Πανεπιστήμιο για ξένους της Perugia Diploma di Lingua Italiana Dante Alighieri Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς
Contatto CELI Impatto A1 PLIDA A1 A1
Sopravvivenza CELI 1 A2 PLIDA A2 A2
Soglia CELI 2 B1 PLIDA B1 B1
Progresso CELI 3 B2 PLIDA B2 B2
Efficacia CELI 4 C1 PLIDA C1 C1
Padronanza CELI 5
CELI 5 DOC
C2 PLIDA C2 C2

 

Τα πιο αναγνωρισμένα διπλώματα στην Ιταλία αλλά και σε όλη την Ευρώπη θεωρούνται τα πτυχία Celi του Πανεπιστημίου της Perugia -Università per Stranieri di Perugia (CELI – CIC).

 

ΠΤΥΧΙΑ CELI για εφήβους και ενήλικες

Όλες οι εξετάσεις έχουν την ίδια δομή. Αποτελούνται από 4 ενότητες που εξετάζουν την ικανότητα του υποψήφιου στην κατανόηση διαφόρων ειδών κειμένου, στη σύνταξη γραπτού και προφορικού λόγου και στην κατανόηση προφορικών κειμένων.CELI Impatto & CELI 1Πιστοποιητικά για  για γνώστες χαμηλού  & βασικού επιπέδου της ιταλικής γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο A1 & A2  του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
CELI 2
Πιστοποιητικό για γνώστες μετρίου επιπέδου της ιταλικής γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
CELI 3
Πιστοποιητικό για γνώστες μέσου επιπεδου της ιταλικής γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
CELI 4
Πιστοποιητικό για γνώστες υψηλού επιπέδου της ιταλικής γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.
CELI 5
Πιστοποιητικό για γνώστες του ανώτατου επιπέδου της ιταλικής ως ξένης γλώσσας, αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Common European framework for modern Languages του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και τα εξέταστρα παρακαλώ ακολουθήστε
το σχετικό link : http://www.iicatene.esteri.it/iic_atene/el/imparare_italiano/

Η εξέτασηCELI 2-B1 αποτελείται από 3 ενότητες:

 1. Κατανόηση και παραγωγή Γραπτού Λόγου: Εξετάζεται η κατανόηση γραπτών κειμένων με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης και ταυτόχρονα ζητείται η σύνταξη 2 εκθέσεων διαλέγοντας θέμα (120′).
 2. Κατανόηση Προφορικού Λόγου: Αποτελείται από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και συμπλήρωσης κενών (20′).
 3. Παραγωγή Προφορικού Λόγου: Περιλαμβάνει περιγραφή εικόνας και διάλογο με τον εξεταστή  βάσει μιας κατάστασης (περίπου 16′).

Το CELI 3-B2 πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου, όπως το Lower στα αγγλικά.  Ο κάτοχος του πτυχίου μπορεί να συμμετέχει σε καθημερινές συζητήσεις και γνωρίζει καλή γραμματική και να κάνει χρήση πλούσιου λεξιλογίου.

Συνοπτική περιγραφή της εξέτασης :

 • Κατανόηση και παραγωγή Γραπτού Λόγου (135′)
 • Γλωσσικές ικανότητες (45’)
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου:  (25′)
 •  Παραγωγή Προφορικού Λόγου: (16′)

Το CELI 4-C1 πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου , το αντίστοιχο Advanced στα αγγλικά. Είναι η τελειοποίηση της γλώσσας και της αφομοίωσης των τρόπων έκφρασης, απαραίτητων για την ολοκληρωμένη κατοχή της γλώσσας.

Συνοπτική περιγραφή της εξέτασης :

 • Κατανόηση και παραγωγή Γραπτού Λόγου (165′)
 • Γλωσσικές ικανότητες (75’)
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου:  (25′)
 •  Παραγωγή Προφορικού Λόγου: (20′)

Το CELI 5-C2 πιστοποιεί τη γνώση της ιταλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου, όπως το Proficiency στα αγγλικά. O σπουδαστής συμμετέχει σε οποιοδήποτε είδος συζήτησης κατέχοντας πλούσιο λεξιλόγιο και κατάλληλο για κάθε περίσταση, χρησιμοποιεί σωστά κάθε εκφραστικό μέσο, είτε στον προφορικό λόγο [έχει από καιρό διαχωρίσει τον λόγο της λογοτεχνίας από της συνομιλίας (ακόμα και σε εργασιακό επίπεδο) ] είτε στον γραπτό. Εκφράζεται κατευθείαν στα Ιταλικά και με τον ίδιο τρόπο είναι προσαρμοσμένη και η σκέψη του.

– Αναγνωρίζεται από το δημόσιο ως άριστη γνώση της ιταλικής γλώσσας.

Η εξέταση περιλαμβάνει 5 ενότητες οι οποίες όμως εξετάζονται σε 4 ομάδες:

              Συνοπτική περιγραφή της εξέτασης :

 1. Κατανόηση και παραγωγή Γραπτού Λόγου: Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και αντιστοίχισης για την εξέταση κατανόησης γραπτών κειμένων. Επίσης ο υποψήφιος πρέπει να γράψει 1 έκθεση και 1 γράμμα (165′).
 2. Γλωσσικές ικανότητες: Περιέχει ασκήσεις συμπλήρωσης κενών, πολλαπλής επιλογής, σωστής τοποθέτησης ρημάτων και διόρθωσης γραπτών κειμένων (75′).
 3. Κατανόηση Προφορικού Λόγου: Ο υποψήφιος συμπληρώνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχισης και συμπλήρωσης κενών, βάσει ακουστικών αποσπασμάτων (30′).
 4. Παραγωγή Προφορικού Λόγου: Ο υποψήφιος καλείται να περιγράψει μια εικόνα, να κάνει περίληψη κειμένου να απαντήσει σε ερωτήσεις κατανόησης του. Τέλος κάνει διάλογο με τον εξεταστή, ανταλλάσσοντας απόψεις (περίπου 20′).

ΠΤΥΧΙΑ CELI για παιδιά & νέους 12-16 ετών

CELI 1-3 Adolescenti: Απευθύνονται σε παιδιά ηλικίες 12-16 ετών. Η διαφορά είναι ότι τα θέματα που πραγματεύονται και οι ασκήσεις είναι πιο κατάλληλες για παιδιά. Ακολουθούν το ίδιο εξεταστικό μοτίβο και αντιστοιχούν στο ίδιο επίπεδο γλωσσομάθειας με τις εξετάσεις CELI 1-3. Η διαφορά θεματολογίας και περιεχομένου, ωστόσο, τα καθιστά ιδανική επιλογή για μαθητές σχολικής ηλικίας.    Οι εξετάσεις CELI 4-5 δεν διαφοροποιούνται από  αυτές των ενηλίκων.

Πτυχία PLIDA

Το Comitato di Salonicco σε συνεργασία με τη Società Dante Alighieri είναι η διεξαγωγή εξετάσεων για την απόκτηση πιστοποιητικού PLIDA (Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri), με το όποιο πιστοποιείται επίσημα η γνώση των ιταλικών σε όλα τα επίπεδα και το οποίο αναγνωρίζεται από το ΑΣΕΠ. Η Società Dante Alighieri διοργανώνει τις εξετάσεις PLIDA για όλους όσους επιθυμούν να ελέγξουν ακριβώς το επίπεδο εξοικείωσης τους στην ιταλική γλώσσα και να λάβουν μια επίσημη αναγνώριση της ικανότητας τους.

Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται δύο φόρες τον χρόνο και στα έξι επίπεδα, από το Α1 έως το C2 που αντιστοιχούν στα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Η πιστοποίηση χορηγείται από την «Εταιρεία Dante Alighieri» της Ρώμης δια μέσου της Ελληνικής Επιτροπής Αθηνών σε συνεργασία με το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο και είναι αναγνωρισμένες από το Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιταλίας.

Πτυχία Diploma του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών

Το Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, διοργανώνει τις εξετάσεις για τα πτυχία Diploma di Lingua Italiana στα επίπεδα Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου.

Για την απόκτηση του πτυχίου ο υποψήφιος πρέπει να συγκεντρώσει βαθμολογία τουλάχιστον 48/80. Εάν αποτύχει σε μία ενότητα (γραπτή ή προφορική) μπορεί να επανεξεταστεί μόνο σε αυτή, μέσα σε ένα χρόνο, με νέα εξέταστρα.

Η δομή της εξέτασης επιπέδου Γ1 είναι η εξής:

 1. Γραπτές εξετάσεις: Εξετάζεται η κατανόηση γραπτών και προφορικών κειμένων καθώς και οι γνώσεις γραμματικής (130′)
 2. Παραγωγή γραπτών κειμένων (90′)

Προφορικές εξετάσεις: Ο υποψήφιος συζητάει με τον εξεταστή σχολιάζοντας ένα άρθρο, μια εικόνα ή ένα ρητό και παρουσιάζοντας τον εαυτό του (15′-20′).

Για να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα και τα εξέταστρα παρακαλώ ακολουθήστε
το σχετικό link : http://www.iicatene.esteri.it/iic_atene/el/imparare_italiano