Σχεδιαστικά Πακέτα

Από τα Σχεδιαστικά Πακέτα το AutoCAD είναι το δημοφιλέστερο λογισμικό δισδιάστατης και τρισδιάστατης γενικής σχεδίασης, που εξυπηρετεί τα επαγγελματικά σας σχέδια. Απευθύνεται σε Πολιτικούς Μηχανικούς , Τοπογράφους Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες,  Ηλεκτρολόγους, Διακοσμητές, Ναυπηγούς, Σχεδιαστές Δομικών Έργων, φοιτητές πολυτεχνείου και άλλων σχολών.

Σχεδιάστε στις δύο διαστάσεις με το δημοφιλέστερο πρόγραμμα της αγοράς.

Το AutoCAD 2D έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού κατόψεων, όψεων, τομών, τοπογραφικών και σύνθετων μηχανολογικών σχεδίων, και ηλεκτρολογικών μελετών υπό κλίμακα ακριβείας. Δίνει τη δυνατότητα για γρήγορες διορθώσεις και εύκολες μετατροπές.

Ολοκληρώνοντας τα μαθήματα του 2D, είναι στην διακριτική σας ευχέρεια να συνεχίσετε με AutoCAD 3D ώστε να γίνεται πιο ανταγωνιστικοί.

Το AutoCAD είναι ένα από τα κορυφαία σχεδιαστικά λογισμικά παγκοσμίως και απευθύνεται σε αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, διακοσμητές, σχεδιαστές στελέχη CAD / IT πολλών κλάδων (π.χ. χαρτογράφησης) και γενικότερα σε όσους σχεδιάζουν τεχνικό σχέδιο.

Περιγραφή της διδακτέας ύλης :

 • Άνοιγμα και κλείσιμο μιας εφαρμογής CAD
 • Άνοιγμα ενός ή πολλαπλών σχεδίων – Εναλλαγή μεταξύ ανοιχτών σχεδίων.
 • Δημιουργία ενός νέου σχεδίου.
 • Προσθήκη διαφόρων τύπων σχεδιαστικών αντικειμένων / στοιχείων στο σχέδιο, όπως γραμμής κύκλου, τόξου, διαγράμμισης (hatch).
 • Διαγραφή αντικειμένων / στοιχείων από το σχέδιο.
 • Προβολή / Απόκρυψη των γραμμών εργαλείων (toolbars).
 • Αποθήκευση σχεδίου σε συγκεκριμένη θέση του δίσκου.
 • Αποθήκευση σχεδίου με άλλο όνομα – Κλείσιμο ενός σχεδίου.
 • Χρήση του εργαλείου μεγέθυνσης (Zoom).
 • Δημιουργία σχεδίου βασισμένου σε ένα υπάρχον πρότυπο.
 • Χρήση των υπαρχόντων λειτουργιών Βοήθειας.
 • Σχεδίαση καμπύλης (spline) – Σχεδίαση έλλειψης.
 • Χρήση του εργαλείου μετακίνησης (Pan).
 • Αλλαγή μεταξύ των καταστάσεων προβολής σελίδας.
 • Χρήση των όψεων με όνομα (named views).
 • Χρήση προκαθορισμένων όψεων (named views / saved views).
 • Προσθήκη διαφόρων τύπων σχεδιαστικών αντικειμένων / στοιχείων στο σχέδιο, όπως γραμμής κύκλου, τόξου, διαγράμμισης (hatch).
 • Χρήση σχετικών συντεταγμένων ως προς άλλα αντικείμενα για τη δημιουργία αντικειμένων / στοιχείων (snaps).
 • Χρήση του εργαλείου ανανέωσης (Redraw) – Διαχείριση επιλεγμένων ομάδων.
 • Αντιγραφή αντικειμένων / στοιχείων στο ίδιο σχέδιο ή μεταξύ ανοικτών σχεδίων.
 • Μετακίνηση αντικειμένων / στοιχείων στο ίδιο σχέδιο ή μεταξύ ανοικτών σχεδίων.
 • Περιστροφή αντικειμένων / στοιχείων (rotate).
 • Αποκοπή αντικειμένων χρησιμοποιώντας άλλα αντικείμενα (Trim).
 • Επέκταση (extend), επιμήκυνση (lengthen) αντικειμένων βάσει άλλων στοιχείων.
 • Κατοπτρισμός αντικειμένων (mirror) – Αλλαγή κλίμακας αντικειμένων (scale).
 • Εφαρμογή των πλαγιοτμήσεων (chamfers) και των ενώσεων (fillets).
 • Δημιουργία πολλαπλής αναπαραγωγής αντικειμένων (patterns / arrays).
 • Εμφάνιση / Απόκρυψη αντικειμένων μέσω των στρώσεων (layers).
 • Δημιουργία και ορισμός στρώσεων (layers/levels).
 • Αλλαγή ιδιοτήτων στρώσεων (layers) ενός αντικειμένου.
 • Αλλαγή χρώματος και τύπου γραμμής (line type) γεωμετρικών αντικειμένων.
 • Ορισμός στυλ και τύπου γραμμής (linetype / linestyle) – Ορισμός χρώματος.
 • Εισαγωγή κειμένου – Επεξεργασία αντικειμένων κειμένου.
 • Δημιουργία και ορισμός στυλ κειμένου (text styles).
 • Αλλαγή στυλ και γραμματοσειράς σε αντικείμενα κειμένου.
 • Εισαγωγή ειδικών συμβόλων.
 • Εισαγωγή διαστάσεων – Επεξεργασία διαστάσεων – Αλλαγή στυλ διαστάσεων.
 • Δημιουργία και ορισμός στυλ διαστάσεων (dimension style).
 • Χρήση των γεωμετρικών διαστάσεων και αποκλίσεων (Geometric Dimensions and Tolerances).
 • Εκτύπωση τμήματος σχεδίου ή ολόκληρου του σχεδίου.
 • Προσπέλαση διαφορετικών όψεων ενός σχεδίου (χώρος μοντέλου – model space, διάταξη σχεδίασης – layout και εκτύπωσης).
 • Ορισμός διατάξεων σχεδίασης (drawing sheet / layout).
 • Προσθήκη πλαισίου (border) – Προσθήκη τίτλου (titleblock).
 • Προσθήκη δεσμών ιστοσελίδας (hyperlinks).
 • Μέτρηση αποστάσεων και εμβαδών – Ορισμός ομάδας αντικειμένων (blocks/cells).
 • Προσθήκη ομάδας αντικειμένων σε ένα σχέδιο.
 • Προσθήκη πληροφοριών (δεδομένων και χαρακτηριστικών –attributes) σε μια ομάδα αντικειμένων.
 • Δημιουργία πίνακα δεδομένων από ομάδες αντικειμένων.
 • Προσθήκη αντικειμένων / στοιχείων από βιβλιοθήκη.
 • Αποθήκευση σχεδίου σε μορφή κατάλληλη για τη δημοσιοποίησή του σε ιστοσελίδα (Publish to web).
 • Αποθήκευση σχεδίου σε συγκεκριμένη μορφή, π.χ. step, iges, dxt.
 • Εξαγωγή ενός σχεδίου (export) – Εισαγωγή ενός σχεδίου (import).
 • Προσθήκη αντικειμένων από άλλες εφαρμογές (OLE).
 • Δημιουργία καταλόγου αντικειμένων (parts list).
 • Προσθήκη καταλόγου αντικειμένων (parts list).

Το ΑutoCAD 3D είναι η εφαρμογή της Autodesk για τρισδιάστατη σχεδίαση. Μετά το πέρας των μαθημάτων θα είστε σε θέση να δημιουργήσετε μοντέλα και στις τρεις διαστάσεις καθώς και να τροποποιείτε και να βελτιστοποιείτε τα μοντέλα χρησιμοποιώντας φωτορεαλιστικά εργαλεία του ΑutoCAD.

Περιγραφή της διδακτέας ύλης :

 • Δημιουργία διαφόρων στερεών Polysolid, Box, Wedge (ορθογωνική σφήνα), Cone, Sphere, Cylinder, Torus, (κυλινδρικός δακτύλιος), Pyramid, Helix, Planar Surface, Sweep.
 • Απενεργοποίηση κατάστασης σκίασης και επαναφορά του εικονιδίου του συστήματος συντεταγμένων στην κανονική μορφή του (2d wireframe).
 • Απενεργοποίηση κατάστασης σκίασης αλλά δεν έχουμε επαναφορά του εικονιδίου του συστήματος συντεταγμένων στην κανονική μορφή του (3d wireframe).
 • Απενεργοποίηση κατάστασης σκίασης απόκρυψη των αόρατων ακμών των επιφανειών από την τρέχουσα θέση παρατήρησης αλλά δεν έχουμε επαναφορά του εικονιδίου του συστήματος συντεταγμένων στην κανονική μορφή του (3d hidden visual style).
 • Μετακίνηση στερεών στο χώρο (3d move).
 • Realistic,Conceptual visual style
 • Αντιγραφή στερεών στο χώρο (Copy).
 • Περιστροφή στερεών στο χώρο (3d rotate).
 • Κατοπτρισμός στερεών στο χώρο (3d mirror).
 • Χρήση των συστημάτων συντεταγμένων του χρήστη (UCS) και του παγκοσμίου (WCS).
 • Δημιουργία πολλαπλής αναπαραγωγής στερεών στο χώρο (3d array).
 • Ευθυγράμμιση στερεών (3d align).
 • Δημιουργία στερεών σωμάτων με εξώθηση – εξέλαση (extrude).
 • Σχεδίαση στερεών σωμάτων με περιστροφή (revolve).
 • Δημιουργία ενός στερεού από την συνένωση 2 ή περισσοτέρων στερεών σωμάτων (union).
 • Δημιουργία στερεού σώματος το οποίο απομένει από την αφαίρεση του κοινού τμήματος 2 ή περισσοτέρων στερεών σωμάτων (subtract).
 • Δημιουργία ενός στερεού το οποίο προκύπτει από την τομή 2 ή περισσοτέρων άλλων στερεών σωμάτων (intersect).
 • Εξώθησης – εξέλαση επιφανειών (extrude faces)
 • Taper faces, Copy faces, Color faces, Copy edges, Color edges
 • Δημιουργία νέων στερεών που προκύπτουν ανάλογα με τον αριθμό των τομών (interference checking).
 • Κατακερματισμός (κοπή) με ένα επίπεδο, ενός ή περισσοτέρων στερεών σε 2 μέρη, από τα οποία μπορούμε να διατηρήσουμε το ένα ή και τα δύο. (slice).
 • Σχεδίαση περιγράμματος της τομής ενός ή περισσοτέρων στερεών με ένα επίπεδο (section).
 • Lights
 • Materials
 • Εκτέλεση φωτοαπόδοσης (Render).
 • Docked toolbars
 • Clean screen