Στόχος

Τα Εκπαιδευτικό Κέντρα Expert – training με γνώμονα τις δεξιότητες και τις ικανότητες κάθε σπουδαστή, έχουν ως μοναδικό στόχο την ποιοτική εκπαίδευση. Η εξατομικευμένη προσέγγιση – υποστήριξη των εκπαιδευομένων και η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες, τα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες τους δημιουργεί ένα πλαίσιο το οποίο βοηθάει όχι μόνο να αναπτύξουν οι μαθητές και οι μαθήτριες μας τη νοημοσύνη στην οποία υπερτερούν αλλά να ενισχύσουν και τη νοημοσύνη στην οποία είναι αδύνατοι.

Θεμελιώδης στόχος μας είναι η προώθηση της βιωματικής μάθησης, σύνδεση της θεωρίας με την πράξη όπως και η προσέγγιση της εκπαίδευσης ως μιας παιδαγωγικής πράξης με ανθρωποκεντρική διάσταση πρωτεύουσας σημασίας στην οποία θεμελιώδη ρόλο διαδραματίζει η ομάδα χωρίς να υποβαθμίζεται η σπουδαιότητα του ατόμου.

Η προσπάθεια μας επικεντρώνεται στην υιοθέτηση και προώθηση μιας δια βίου διαδικασίας εκπαίδευσης με προσαρμογή στις ανάγκες συγκεκριμένων ομάδων και με ξεκάθαρα προκαθορισμένους σκοπούς και στην προσαρμοστικότητα μεθόδων και φορέων παροχής της γνώσης.