Εκπαίδευση εξ αποστάσεως

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως

Εκπαίδευση εξ αποστάσεως
Στην expert-training προσηλωμένοι πάντοτε στο στόχο να προσφέρουμε ποιοτική εκπαίδευση στην αιχμή των εξελίξεων, με χρήση των δυνατοτήτων που μας προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, παρέχουμε  εκπαίδευση εξ αποστάσεως (online learning) ή (distance learning) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε άτομα που βρίσκονται σε απομακρυσμένα σημεία, ή που για οποιονδήποτε λόγο επιθυμούν να αποφύγουν τη μετακίνηση, να πάρουν από το δικό τους χώρο, υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης σε μια σειρά γνωστικών αντικειμένων στον Τομέα της Πληροφορικής ή των Ξένων Γλωσσών.

Εκπαίδευση εξ’αποστάσεως είναι η υποβοηθούμενη από τα μέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (διαδίκτυο, υπολογιστές και άλλα) με μικρή ή καθόλου διαπροσωπική ή σε τάξη επαφή μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου.

Σήμερα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υλοποιείται σχεδόν αποκλειστικά με την υποστήριξη του υπολογιστή, και πιο συγκεκριμένα σε διαδικτυακό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, τείνει να είναι ταυτόσημη με τις έννοιες ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), μάθηση υποβοηθούμενη από υπολογιστή (computer assisted learning), μάθηση μέσω διαδικτύου (online learning), διαδικτυακή εκπαίδευση (online education), εκπαίδευση βασισμένη στο διαδίκτυο (web-based education).

H εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να διαχωριστεί σε σύγχρονη και ασύγχρονη.

Στη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης γίνονται ταυτόχρονα. Ο εκπαιδευτής παραδίδει το μάθημα σε ζωντανή σύνδεση και ο εκπαιδευόμενος, αν και βρίσκεται σε διαφορετικό τόπο, παρακολουθεί το μάθημα στον ίδιο χρόνο.

Στην ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση, που είναι και πιο διαδεδομένη, ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει όχι μόνο σε διαφορετικό χώρο από τον εκπαιδευτή, αλλά και σε διαφορετικό χρόνο από τη διαδικασία της παράδοσης ή δημιουργίας του μαθήματος.

Σήμερα, υπάρχουν μέθοδοι εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που χρησιμοποιούν και τα δύο είδη, ώστε να παρέχουν πιο ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία. Με τη βοήθεια της ασύγχρονης εκπαίδευσης υπάρχει το πλεονέκτημα της μάθησης στον χρόνο και με το ρυθμό που επιθυμεί ο εκπαιδευόμενος, ενώ με την χρήση σύγχρονων συζητήσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα, ο εκπαιδευτής γνωρίζει τους μαθητές του, οι εκπαιδευόμενοι επικοινωνούν μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτή και δεν αισθάνονται αποξενωμένοι από την εκπαιδευτική κοινότητα και διαδικασία.